Svi objavljeni naučni radovi

Transformacija partija pod uticajem medija, u: Ustav i demokratija u procesu transformacije, uredio Milan Podunavac, zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije “Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije“, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, Udruženje za političke nauke Srbije, Beograd, 2011.

Politikološki ogledi, Službeni glasnik

Pages