Svi objavljeni naučni radovi

Transformacija partija pod uticajem medija, u: Ustav i demokratija u procesu transformacije, uredio Milan Podunavac, zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije “Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije“, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, Udruženje za političke nauke Srbije, Beograd, 2011.

Partijska scena i predizborna kampanja u Srbiji, Analiza politike, br. 1, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu

Konsolidacija demokratije u Sloveniji i Srbiji - uporedna analiza, Politički život, br. 3, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 49-64

Challenges of representative democracy, In: State and Democracy, ed. Milan Podunavac, Faculty of Political Science and Sluzbeni glasnik, 2011. Belgrade

Pages