Svi objavljeni naučni radovi

Političke partije i ideologije

Predmet koji se realizuje na master stujama politikologije u prvom semstru. predmet nosi 6 ESPB. Akreditovan je 2015 i obavezan je na smeru Izbori i izborne kampanje doke je na smeru Politička analitika i društvene promene izborni predmet.

Osnovni cilj predmeta je da produbi znanja iz oblasti teorije i sociologije partija i izbora, u skladu sa savremenim medodama istraživanja i koristeći različite pristupe. Kombinuju se istraživanja unutrašnjih odnosa u partijama, njihove kompeticije i dinamičkog odnosa partijskog sistema. Posebno se proučava teorija koalicija i sastavljanja vlade, kao i partije u parlamentu i vladi.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Master akademske studije politikologije — Izbori i izborne kampanje 1 obavezan 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i društvene promene 1 izborni 2+1 6 2015.

Literatura:

1. Orlović Slaviša, (2002), Političke partije i moć, Jugoslovensko udruženje za
političke nauke i Čigoja štampa, Beograd, 2002;
2. Stojiljković Zoran, (2008), Partijski sistem Srbije, Službeni glasnik, Beograd;
3. Sartori Đovani, (2002), Stranke i stranački sustavi (Analitički okvir), Politička kultura, Zagreb, str. 107-211 (104);
4. Beyme Klaus Von, (2002), Transformacija političkih stranaka, FPN, Zagreb;
5. Orlović Slaviša, (2011), Partijski sistem Srbije, u: Partije i izbori u Srbiji, dvadeset godina, Beograd: Fakultet političkih nauka - Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Stiftung http://www.fes.rs/pubs/2011/pdf/7.Partije%20i%20izbori%20u%20Srbiji%20-%... (str. 11-70) = 59;
6.Slaviša Orlović, Političke konsekvence izbornih sistema u: Politikološki ogledi, Službeni glasnik, 2010,Beograd, str. 155-194;
7. Orlović Slaviša, (2011), Političko predstavljanje nacionalnih manjina - Srbija u
komparativnoj perspektivi, Migracijske i etničke teme, god. 27, br. 3, prosinac 2011, Zagreb str. 393-417
8.Orlović Slaviša, (2010), Teorija koalicija i formiranje vlade, u: Godišnjak 2010, Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, uredio: prof. dr Ilija Vujačić, godina IV, broj 4
http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/01/5-Dr-Slaviša-Orlović-Teorija-koalicija-i-formiranje-vlade.pdf (str. 97-125) = 28

silabus političke partije i ideologije.pdf

Švedski ambasador održao predavanje na Fakultetu političkih nauka

Fakultet političkih nauka ugostio je ambasadora Kraljevine Švedske u Republici Srbiji, Nj. E. Jana Lundina, koji je studentima održao predavanje na temu primene nordijskog modela saradnje na Balkanu. Predavanje je održano u okviru predmeta Politička sociologija, a uvaženog predavača su najavili prof. dr Slaviša Orlović i prof. emeritus dr Vukašin Pavlović. Predavanju je prethodio razgovor predstavnika Uprave Fakulteta političkih nauka, na čelu sa dekanom prof. dr Draganom R. Simićem, i Nj. E. gospodina ambasadora, u okviru kojeg su naglašeni prijateljski odnosi Srbije i Švedske.

Elections

 

O nama

ZAŠTO?
Razvojem interneta i WWW (World Wide Web-a) informacije su postale dostupne svakome ko ih želi. Danas, ako niste na web-u, kao da ne postojite. Namera nam je da ovim sajtom učinimo dostupnim političke ideje i informacije, kao i mnoge domaće i strane relativno dostupne resurse. Kada ispijate jutarnju kafu, kao prvi proizvod globalizacije koja potiče iz Brazila ili Kolumbije, ulogujte se na POLITIKOLOG.COM kao vaš uvek otškrinuti prozor u svet. Ovaj svet je realan koliko i virtuelan. Sa njega nudimo finu raskrsnicu ka mnogim važnim saobraćajnicama, destinacijama i informacijama - prema sopstvenim preferencama i aspiracijama. Putujte sa nama. Najduži put do sebe vodi. Pronađite sebe i nešto za sebe.

KAKO?
Umetnike, pisce i stvaraoce inspiriše praznina belog. Kreativnost i stvaranje znači ni od čega i ni iz čega napraviti nešto. Prvobitna ideja se brusi, filigranski doteruje i iz dana u dan proizvod postaje sofisticiraniji. Ovaj „projekat“ je koštao vremena, strpljenja, novaca i nerava, ali je već od prvih dana on line doneo izvan očekivanu satisfakciju. Možda će, kao i druge intelektualne zablude, i ovo ostati investicija ili ostavština za budućnost. Inicijator i dizajner sajta je moj „zemljak“ i kolega iz studentskih dana Goran Ðordević, software developer sa našim obrazovanjem i desetogodišnjim američkim iskustvom, koji se krije iza potpisa gForce. Krenuli smo od zajedničke sudbine na putu do otkrivanja suštine.

KOME?
Sajt je namenjen kolegama politikolozima i kolegama iz srodnih disciplina, političarima, politickim partijama, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, medijima, kao i svim građanima. Studentima Fakulteta političkih nauka ovim putem biće olakšan deo nastavnog procesa na predmetima Politička sociologija i Politička sociologija savremenog društva. Za sada. Nevidljivi deo sajta (znanje i iskustvo) biće dostupan svakom naručiocu po komercijalnim uslovima. To su gotovo sve vrste intelektualnih usluga:

Projekti - Treninzi
Edukacija - Seminari
Analize - Istraživanja
Politicki marketing - Konsalting
Odnosi sa javnošcu (Public Relations) - Oglašavanje (Advertising)
Izrada WEB prezentacija - Lobiranje

Think-tank :: Know-how

Svi ljudi misle o politici, ali nisu svi politicki mislioci. Razlikuje ih stručnost i kompetencija.

Slaviša Orlović

Parlamentarizam

Predmet parlamentarizam se realizuje na master studijama politikologije i cilj ovog kursa jeste bliže upoznavanje studenata sa osnovnim principima reprezentativne demokratije, parlamenmtarizma, parlamentarnih sistema i same institucije parlamenta. Kurs prati i normativnu i empirijsku ravan. Studentima se nudi mogućnost sagledavanja mesta i uloge parlamenta u savremenom društvu i komparativno i u Srbiji. Sticanje ovih znanja olakšava razvijajanje analitičkih i istraživačkih znanja, sposobnosti i veština. Kurs se bavi i pitanjem unutrašnje strukture parlamenta, sa razgranatom mrežom odnosa i njihovog povezivanja sa spoljnim izvorima uticaja: brižljiva osmatranja odnosa parlamenta odnosno poslanika i partija odnosno lokalnih partija ili partijskih lidera; proučavanje parlamentarnih ili subparlamentarnih tvorevina (komiteti, komisije); istraživanjem odnosa socijalne strukture ili socio-ekonomskog statusa poslanika i njegovog političkog ponašanja

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i menadžment u politici 1 izborni 2+3 6 2012.

Ishod predmeta

Kurs se bavi pitanjem parlamentarizma, parlamentarnih sistema i samom institucijom parlamenta. Parlament, predstavničko telo neposredno izabrano od naroda (građana) koje ima legitimitet nisioca narodnog suvereniteta nalazi se u sam centar odnosa društva i države. Programom kursa obuhvaćen je način njegovog izbora, nadleđnosti, unutrašnja struktura i dinamika. Predstavnička tela predstavljaju most ili vezu između vlade i naroda (građana). Osim građana, parlament reprezentuje i političke stranke, federalne jedinice, nacionalne manjine, birače određene regije, i vodi računa o ravnomernoj zastupljenosti polova. Kurs razmatra najvažnije nadležnosti parlamenta u koje spadaju: izbor i razrešenje vlade, nadziranje i kontrola vlade, debatovanje (parlare-govoriti), usvajanje budžeta, donošenje zakona, političko predstavljanje (reprezentacija), političko obrazavnje i obezbeđivanje legitimiteta vlasti. Razmotriće se osnovne distinkcije i rasprave o parlamentarizmu naspram prezidencijalizma.

Sadržaj predemta

Teorijska nastava

Pojam i značenje parlamentarizma; Parlament i predstavnička demokratija; Parlamentarizam naspram prezidencijalizma; Tipovi parlamentarnih sistema; Uloga i funkcije parlamenta u savremenim društvima; Parlament i druge grane vlasti (zakonodavna, izvršna i sudska); Unutrašnja organizacija i sastav parlamenta (poslanici, predsednik, domovi, radna tela, poslaničke grupe); Parlamentarni odbori (komiteti); Poslaničke grupe i uticaj političkih partija na odlučivanje u parlamentu; Status i prava poslanika; Nadležnosti parlamenta; Izbor i kontrola vlade (poslanička pitanja, impičment, interpelacija, javna slušanja); Parlamentarna procedura; Praktični rad

Praktična nastava: Studijski istraživački rad

Literatura:

Marijana Pajvančić, Parlamentarno pavo, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2005. str. 230

Vučina Vasović, Savremene demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2006.

Sartori Đovani, (1994), Nither Presidentialism Nor Parliamentarism, u Linz Huan J., Artuto Valenzuela, Ed., The Failure of Presidential Democracy, (Volume 1), The John Hopkins Universisty Press, Baltimore and London, ili Ni predsednički sistem, ni parlamentarizam, u: Politikološke teme, Magna Agenfa, Beograd, 2002. str. 183-197 (15)

Ocena znanja:

usmeni ispit 40;
aktivnost u toku predavanja 10;
seminari 30;
kolokvijumi 20

Politička sociologija - spisak literature za ispit

Politička sociologija
Literatura za spremanje ispita 2017.

1. Teorijski identitet političke sociologije (poreklo, predmet, akademski status)
Vukašin Pavlović, Teorijski identitet političke sociologije, FPN │ Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2010. │(9-34)

2. Marksizam i politička sociologija (Marks)
Vukašin Pavlović, (Autorizovana skripta, 9)

3. Sociologija elita (Moska, Pareto, Mihels)
Vukašin Pavlović, Moć elita (Moska, Pareto i Mihels) u: Vukašin Pavlović, (2012), Politička moć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 67- 88)

4. Sociologija masa (Tard, Le Bon, Frojd)
Vukašin Pavlović, Moć masa (Tard, Le Bon, Frojd) u: Vukašin Pavlović, (2012), Politička moć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 109-137)

5. Demokratsko-pluralistički pristup (Tokvil)
Vukašin Pavlović, (Autorizovana skripta, 37)

6. Veberova sociologija moći i vlasti
Veberova teorija moći (str. 140- 161)

7. Civilno društvo i demokratija
Vukašin Pavlović, (2009), Civilno društvo i demokratija, Treće izdanje, Službeni glasnik i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 9-123)

8. Država u procesu globalizacije
Slaviša Orlović, (2010), Država u procesu globalizacije u: Slaviša Orlović, Politikološki ogledi (Politička sociologija i politička teorija), Službeni glasnik, Beograd (str. 263-283)

9. Politička participacija
Slaviša Orlović, Politička participacija (Autorizovana skripta, 24)

10. Interesne grupe
Slaviša Orlović, Interesne grupe (Autorizovana skripta, 27)

11. Sociologija moći
Vukašin Pavlović, (2012), Politička moć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. Misterija moći (str. 8- 30)
Moć kao energija (Rasel) (str. 164-179)
Fiziologija i antropologija moći (Kaneti) (str. 247- 264)

12. Klasična i savremena shvatanja demokratije
Slaviša Orlović, Klasična i savremena shvatanja demokratije, FPN │ Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2008. │ (str. 47-71)

Pages