OBAVESTENJE - ISPITNA PITANJA IZ POLITIČKE SOCIOLOGIJE

RAZVOJ POLITIČKE SOCIOLOGIJE - Vukašin Pavlović
1. Šta je politička sociologija?
2. Akademski status političke sociologije
3. Poreklo i nastanak političke sociologije
4. Antički arhekoncepti od značaja za političku sociologiju
(Politički logos i politički etos; Od praktičke filozofije ka naučnoj politici)
5. Renesansni koreni političke sociologije i rađanje Moderne
6. Republikanske osnove političke sociologije
7. Marksizam i politička sociologija

SOCIOLOGIJA ELITA (MOSKA, PARETO. MIHELS) - Vukašin Pavlović
8. Klasične teorije elita
9. Gaetano Moska: politička klasa, politička formula i zakon fatalne prednosti organizovane
manjine
10. Vilfredo Pareto: društveni ekvilibrijum, rezidue i derivacije, cirkulacija elita
11. Robert Mihels: gvozdeni zakon oligarhije

SOCIOLOGIJA MASA (TARD, LE BON, FROJD) - Vukašin Pavlović
12. Dolazak i otkriće masa
13. Zakon imitacije Gabrijela Tarda
14. Psihologija gomile Gistava Le Bona
15. Da li i kako gomila misli (Le Bon)
16. Frojd: psihologija mase i analiza ega
DEMOKRATSKO-PLURALISTIČKI PRISTUP (TOKVIL) - Vukašin Pavlović
17. Tokvilov dopirinos političkoj sociologiji
18. Tokvilova politička sociologija demokratije
(Suverenost naroda, sloboda i jednakost )
19. Izgradnja demokratskih institucija
(Srednji slojevi, snaga i slabost demokratije)
20. Tiranija većine i demokratski despotizam
21. Civilno društvo kao škola demokratije (Tokvil)
22. Politička kultura demokratije (Tokvil)
23. Stari poredak i revolucija (Tokvil)
24. O kontinuitetu između starog i postrevolucionarnog poretka (Tokvil)
(Komparacija Francuske i Engleske revolucije)
25. Zaključak o Tokvilu

VEBEROVA SOCIOLOGIJA MOĆI I VLASTI - Vukašin Pavlović
26. Veberovo shvatanje politike i države
27. Veberova sociologija vlasti
28. Društvena podela moći (Veber)

DRŽAVA U PROCESU GLOBALIZACIJE - Slaviša Orlović
1. Transformacija suvereniteta države
2. Novo shvatanje granica i teritorije države
3. Porast globalnog upravljanja i jačanje ili isisavanje kapaciteta država

POLITIČKA PARTICIPACIJA - Slaviša Orlović
1. Politička participacija – formalna i neformalna
2. Šta sve utiče na političku participaciju?
3. Izborna participacija i apstinencija
4. Značaj političke participacije za demokratiju

INTERESNE GRUPE - Slaviša Orlović
1. Interesne grupe – određenje pojma i različiti pristupi u proučavanju
2. Vrste interesnih grupa, načini delovanja i pozitivni i negativni efekti
3. „Paradoks kolektivnog delovanja“ i kritika Mancura Olsona
4. Odnos interesnih grupa i drugih aktera; interesne grupe i demokratija

SOCIOLOGIJA MOĆI - Vukašin Pavlović
1. Misterija moći
2. Rađanje i geneza moći
3. Moć i etos u helenskoj političkoj filozofiji
4. Intencionalna moć Bertanda Rasela
5. Ogoljena moć (Rasel)
6. Fiziologija i antropologija moći – Kaneti
7. Ekonomska i društvena moć: uspon tehnostrukture (Galbrajt)
8. Tajna privlačnosti i trojno pravilo moći (po Galbrajtu)

KLASIČNA I SAVREMENA SHVATANJA DEMOKRATIJE - Slaviša Orlović
1. Pojam i značenja demokratije
2. Antička i klasična tradicija demokratije
3. Demokratija u međuodnosu čoveka i vlasti
4. Savremene teorije demokratije
5. Nedemokratski oblici i kritike demokratije
6. Prednosti demokratije u odnosu na druge vrste političkih režima

CIVILNO DRUŠTVO I DEMOKRATIJA - Vukašin Pavlović
1. Pojam, nastanak i povratak civilnog društva
2. Klasične tradicije civilnog društva
3. Pet modela odnosa civilnog društva i države
4. Ferguson, Hegel i Marks o civilnom društvu
5. Savremene inovacije pojma civilnog društva (Gramši, društveni pokreti, Habermas)
6. Savremene inovacije pojma civilnog društva (kultura, nove demokratije, globalizacija)
7. Kontroverze oko upotrebe pojma civilnog društva
8. Konceptualno određenje civilnog društva
9. Princip građanstva i demokratski potencijal civilnog društva
10. Ograničenje moći države i dihotomni karakter odnosa civilno društvo/država
11. Eksplanatorni i evalutivni koncept paradigme civilno društvo/država
12. Civilno društvo i kriza savremene države
13. Otvoreno društvo
14. Kompleksno i rizično društvo
15. Demokratija i civilno društvo (asocijativna i deliberativna demokratija)
16. Civilno društvo i ugrožavanje demokratije
17. Neprijatelji civilnog društva
18. Demokratija i ekonomski razvoj
19. Civilno društvo i debata o socijalnom kapitalu
20. Šta je socijalni (društveni) kapital?

LITERATURA ZA SPREMANJE ISPITA
1. Vukašin Pavlović, (2009), Civilno društvo i demokratija, Treće izdanje, Službeni glasnik i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 9-123, ili starija izdanja)
2. Vukašin Pavlović, (2012), Politička moć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 8- 30; str. 67- 88; str. 109-137; str. 140- 161; str. 164-179; str. 247- 264)
3.Slaviša Orlović, (2010), Politikološki ogledi (Politička sociologija i politička teorija), Službeni glasnik, Beograd (str. 263-283)- tekst: Država u procesu globalizacije
4. Vukašin Pavlović, Teorijski identitet političke sociologije, FPN │ Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2010. │(9-34)
5. Vukašin Pavlović, Razvoj Političke sociologije (Autorizovana skripta)
6. Slaviša Orlović, Politička participacija (Autorizovana skripta)
7. Slaviša Orlović, Interesne grupe (Autorizovana skripta)
8. Slaviša Orlović, Klasična i savremena shvatanja demokratije, FPN │ Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2008. │ (str. 47-71)