Politička sociologija - spisak literature za ispit

Politička sociologija
Literatura za spremanje ispita 2017.

1. Teorijski identitet političke sociologije (poreklo, predmet, akademski status)
Vukašin Pavlović, Teorijski identitet političke sociologije, FPN │ Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2010. │(9-34)

2. Marksizam i politička sociologija (Marks)
Vukašin Pavlović, (Autorizovana skripta, 9)

3. Sociologija elita (Moska, Pareto, Mihels)
Vukašin Pavlović, Moć elita (Moska, Pareto i Mihels) u: Vukašin Pavlović, (2012), Politička moć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 67- 88)

4. Sociologija masa (Tard, Le Bon, Frojd)
Vukašin Pavlović, Moć masa (Tard, Le Bon, Frojd) u: Vukašin Pavlović, (2012), Politička moć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 109-137)

5. Demokratsko-pluralistički pristup (Tokvil)
Vukašin Pavlović, (Autorizovana skripta, 37)

6. Veberova sociologija moći i vlasti
Veberova teorija moći (str. 140- 161)

7. Civilno društvo i demokratija
Vukašin Pavlović, (2009), Civilno društvo i demokratija, Treće izdanje, Službeni glasnik i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (str. 9-123)

8. Država u procesu globalizacije
Slaviša Orlović, (2010), Država u procesu globalizacije u: Slaviša Orlović, Politikološki ogledi (Politička sociologija i politička teorija), Službeni glasnik, Beograd (str. 263-283)

9. Politička participacija
Slaviša Orlović, Politička participacija (Autorizovana skripta, 24)

10. Interesne grupe
Slaviša Orlović, Interesne grupe (Autorizovana skripta, 27)

11. Sociologija moći
Vukašin Pavlović, (2012), Politička moć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. Misterija moći (str. 8- 30)
Moć kao energija (Rasel) (str. 164-179)
Fiziologija i antropologija moći (Kaneti) (str. 247- 264)

12. Klasična i savremena shvatanja demokratije
Slaviša Orlović, Klasična i savremena shvatanja demokratije, FPN │ Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2008. │ (str. 47-71)